reg test

 

REGULAMIN

Imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą:

„BIAŁOŁĘCKI BIEG WOLNOŚCI – BIAŁOŁĘKA 2018”

16 grudnia 2018 r. (niedz.) w godz. 9.00 – 15.00 na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa

I. CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
 5. Prezentacja Białołęki jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.
 6. Upowszechnienie wiedzy na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a w szczególności nt. osób internowanych w Białołęce po 13 grudnia 1981 roku.
 7. Uczczenie pamięci osób internowanych i osadzonych w stanie wojennym.
 8. Popularyzacja biegania wśród osób osadzonych jako jednej z form resocjalizacji.
 9. Promocja biegania wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych jako jednej z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 10. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

II. ORGANIZATOR

 1. Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa
 2. Wykonawcą biegu jest Fundacja Run Vegan


III. TERMIN I MIEJSCE 

 1. Bieg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2018 roku.
 2. Start i meta Biegu zlokalizowane będą na ul. Ciupagi 1 w Warszawie
 3. Bieg odbędzie się na dystansie ok. 13 km w formule 3 pętli o długości ok 4,3 km
 4. Honorowy start biegu nastąpi o godz. 12:00, a start ostry o godzinie 12:13.
 5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą chipów elektronicznych.
 6. Zawodników obowiązuje limit czasu, który wynosi 120 minut.
 7. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 8. Zawodnik, który ukończył minimum jedno okrążenie (4,3 km) otrzyma medal.
 9. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

IV. BIURO ZAWODÓW

 1. Numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów.
 2. Biuro Zawodów będzie czynne:
  1. w piątek 14 grudnia w godz.: 16:00 – 19:00 oraz w sobotę 15 grudnia w godz.: 12.00-15.00 na terenie Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, Warszawa
  2. w niedzielę 16 grudnia w godz. 09:00 – 11:00 na terenie miasteczka biegowego, ul. Ciupagi 1, Warszawa
 1. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych, w tym także daty urodzenia.
 2. Odbiór numeru startowego dla innego uczestnika możliwy jest na podstawie upoważnienia podpisanego przez Upoważniającego, dostępnego na stronie zawodów.
 3. UWAGA: Nieodebrane do godz. 11.00 w dniu 16.12.2018 r. pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym i zostaną przeznaczone do sprzedaży dla zainteresowanych w dniu biegu.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu na dystansie 13 km może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Limit uczestników w biegu wynosi łącznie 550 osób, w tym 50 miejsc pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.
 3. Warunkiem uczestnictwa zawodnika w biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów oraz na stronie internetowej  www.biegwolnosci.waw.pl
 4. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i niezmienne.
 5. Organizator zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenie NNW.

VI. REJESTRACJA

 1. Zgłoszenia do BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zgłoszeń dostępny będzie na stronie internetowej  www.biegwolnosci.waw.pl
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 9 grudnia 2018 r. do godz. 23:59, w miarę dostępności miejsc.
 3. Integralnym elementem rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej poprzez płatność elektroniczną, w wysokości zgodnej z datą wpłaty. Za datę wpłaty przyjmuję się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 4. Dane do wpłaty uczestnik otrzyma mailowo po dokonaniu zapisu on-line.
 5. Na liście zawodników widoczne są dane tylko tych uczestników, którzy dokonali pełnej i poprawnej rejestracji, a ich opłata została zaksięgowana. Lista startowa dostępna będzie pod adresem podanym na stronie wydarzenia.
 6. Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie dokona zgłoszenia elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie, w niewłaściwej wysokości lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 7. Uwaga! Limit zgłoszeń poprzez formularz internetowy wynosi 500 osób. Po wyczerpaniu się limitu zapisy on-line zostaną zamknięte, chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.
 8. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
  a.  do dnia 9 grudnia 2018 r. – 40 złotych (decyduje data zaksięgowania wpłaty).
  b.  w dniach 10 – 16 grudnia 2018, tylko w biurze zawodów – 60 zł
 9. Osoby w wieku 70 lat i starsze zwolnione są z opłaty startowej (rocznik 1948 i starsze).
 1. UWAGA – tradycyjnie, część środków ze sprzedaży pakietów startowych na tegoroczny „Białołęcki Bieg Wolności – 2018” Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w imieniu Organizatorów przeznaczy na prowadzony przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa (Partner i Współorganizator Biegu) „Fundusz Zasłużonych”, czyli na specjalny fundusz, z którego środki są przekazywane na wsparcie osób potrzebujących pomocy finansowej, a które zasłużyły się w walce z totalitarnym systemem władzy w czasach PRL i z tego powodu cierpiały prześladowania reżimu, zwłaszcza w czasie stanu wojennego.
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, również w przypadku wcześniejszego zakończenia biegu lub braku możliwości wzięcia w nim udziału. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 2. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 7 grudnia 2018 i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów przekazać obsłudze biura wydruk bankowy potwierdzający nadanie przelewu.
 3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy który zawiera:
  – numer startowy, chip elektroniczny oraz agrafki
  – upominek z logo Biegu
  oraz świadczenia:
  – zabezpieczenie medyczne
  – ubezpieczenie NNW
  – worek na odzież (w depozycie)
  – posiłek regeneracyjny: grochówkę z kuchni polowej oraz herbatę
  – pamiątkowy medal na mecie (po ukończeniu biegu) 

VII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (łącznie).
 2. Klasyfikacje OPEN K i OPEN M.
 3. Klasyfikacje wiekowe:
  M1 < 29 lat                             K1 < 29 lat
  M2 30-39 lat                           K2 30-39 lat
  M3 40-49 lat                           K3 40-49 lat
  M4 50-59                                 K4 50-59
  M5 60 +                                   K5 60 +
 1. Klasyfikacje dodatkowe:
  a) Osadzeni w jednostkach penitencjarnych
  b) Pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej oraz kuratorzy sądowi
 2. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego netto, tzn. liczonego od przekroczenia linii startu. Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (wiekowe, branżowe) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).

VIII. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą „Białołęcki Bieg Wolności – Białołęka 2018” otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują puchary/statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe/upominki.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach dodatkowych otrzymują puchary/statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe/upominki.
 5. UWAGA: Nagrody rzeczowe, puchary i statuetki w kategoriach wiekowych i kategoriach OPEN nie dublują się.
 6. Wszystkie w/w nagrody i trofea przysługują jedynie laureatom miejsc I – III we wszystkich wymienionych w Regulaminie kategoriach biegu głównego.
 7. Partner Biegu, Białołęka jest Kobietą, ufunduje 3 pamiątkowe statuetki dla uczestniczek Biegu, które ukończą pełen dystans 13 km. Puchary zostaną przygotowane dla Najmłodszej, Najstarszej Uczestniczki oraz Puchar-Niespodzianka.

IX. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu w widoczny sposób.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 3. Organizator zapewnia depozyt w namiocie na terenie Miasteczka Biegu w okolicy punktu start/meta. Zdeponowane rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
  Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty.
 4. Organizator zapewnia przebieralnie w namiocie oddzielne dla kobiet i mężczyzn.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy BIAŁOŁĘCKI BIEG WOLNOŚCI 2018.
 2. Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podanie wszystkich niezbędnych danych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwi realizację zamówienia.
 4. Wykonawca biegu zbiera poniższe dane: Imię nazwisko; Datę urodzenia; Płeć; Adres mailowy; Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z wynikami); Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby, którą organizator może powiadomić w razie wypadku.
 5. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.
 6. Wyniki będą opublikowane na stronie elektronicznezapisy.pl oraz na stronie www.biegwolnosci.waw.pl
 7. Link do wyników zostanie również udostępniony na profilu BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI na portalu Facebook.
 8. Zebrane dane osobowe będą zarejestrowane i będą przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa wykonawcy na jego serwerze.
 9. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych wykonawcy.
 10. Administratorem danych osobowych uczestników jest firma pomiar czasu? z siedzibą w ……………………
 11. Inspektorem Ochrony Danych jest …imię nazwisko , adres e-mail: ………….; tel.: ………….
 12. Zebrany zbiór danych osobowych uczestników BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI zostanie usunięty po zakończeniu imprezy, do dnia 18.12.2018 r.
 13. Z usunięcia danych zostanie sporządzony protokół.
 14. Każdy uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się z administratorem danych osobowych.
 15. Polityka przetwarzania danych osobowych Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa dostępna jest na stronie https://biegwolnosci.waw.pl/2018/05/25/przetwarzanie-danych-osobowych/

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach elektronicznych, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w materiałach prasowych, na ekspozycjach, prezentacjach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 6. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.biegwolnosci.waw.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 7. Dyplom Uczestnika (za ukończenie biegu) będzie dostępny do pobrania w wersji pdf, w ciągu 10 dni od zakończenia imprezy na stronie www.biegwolnosci.waw.pl
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 10. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 11. Organizator BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej imprezy.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.