Regulamin 2016

„BIAŁOŁĘCKI BIEG WOLNOŚCI – BIAŁOŁĘKA 2016”

10 grudnia 2016 r. w godz. 9.00 – 15.00 na terenie Dzielnicy Białołęka

 

I. CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
 5. Prezentacja Białołęki jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.
 6. Upamiętnienie wiedzy na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a w szczególności nt. osób aresztowanych i osadzonych w Białołęce.
 7. Uczczenie pamięci osób internowanych i osadzonych w stanie wojennym.
 8. Rozpowszechnienie biegania wśród osób karanych jako jednej z form resocjalizacji.
 9. Promocja biegania wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych jako jednej z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 10. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

 

II. ORGANIZATOR

 1. Urząd Dzielnicy Białołęka
 2. Wykonawcą biegu jest firma Run Vegan!


III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się na dystansie ok. 13 km.
 2. Bieg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016 roku.
 3. Honorowy start biegu nastąpi o godz. 12:00, a start ostry o godzinie 12:13.
 4. Pomiar czasu w biegu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów w numerach startowych.
 5. Numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów razem z pakietem startowym.
 6. Biuro Zawodów będzie czynne:
  a. w piątek 9 grudnia w godz.: 16:00 – 19:00 na terenie Urzędu Dzielnicy Białołęka
  b. w sobotę 10 grudnia w godz. 09:30 – 11:30 na terenie miasteczka biegowego
 7. Nieodebrane w dniach 9–10.12.2016 r. pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.
 8. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu, który wynosi 120 minut.
 9. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 10. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu na dystansie 13 km może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Limit uczestników w biegu wynosi łącznie 500 osób, w tym 50 miejsc do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.
 3. Warunkiem uczestnictwa zawodnika w Biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów oraz na stronie internetowej www.biegwolnosci.waw.pl
 4. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne i niezmienne.
 5. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

 

V. REJESTRACJA

 1. Zgłoszenia do BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy. Link do formularza zgłoszeń dostępny będzie na stronie internetowej  www.biegwolnosci.waw.pl
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 8 grudnia 2015 r. do godz. 23:59.
 3. Integralnym elementem rejestracji uiszczenie opłaty startowej w wysokości zgodnej z datą wpłaty. Za datę wpłaty przyjmuję się datę zaksięgowania wpłaty na koncie.
 4. Dane do wpłaty uczestnik otrzyma mailowo po dokonaniu zapisu on-line.
 5. Dowodem wpłynięcia i zaksięgowania opłaty jest pojawienie się wpisu OK w kolumnie „opłaty” na liście startowej dostępnej pod adresem http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2694
 6. Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie dokona zgłoszenia elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 7. Uwaga! Limit zgłoszeń poprzez formularz internetowy wynosi 450 osób. Po wyczerpaniu się limitu zapisy on-line zostaną zamknięte, chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.
 8. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
  a.  do dnia 8 grudnia 2016 r. – 30 złotych. Decyduje data zaksięgowania wpłaty.
  b.  w dniach 9 – 10 grudnia 2016 – 50 zł
 9. Osoby w wieku 70 lat i starsze zwolnione są z opłaty startowej (rocznik 1946 i starsze).
 10. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi również w przypadku wcześniejszego zakończenia biegu lub braku możliwości wzięcia udziału. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 12. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 06 grudnia i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów przekazać wydruk bankowy potwierdzający nadanie przelewu.
 13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy który zawiera:
  – numer startowy z chipem elektronicznym oraz agrafki
  – pamiątkowy kubek metalowy
  Oraz świadczenia:
  – zabezpieczenie medyczne
  – ubezpieczenie NNW
  – worek na odzież (w depozycie)
  – posiłek regeneracyjny: grochówkę z kuchni polowej oraz herbatę
  – pamiątkowy medal na mecie (po ukończeniu biegu)

 

VI. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacje wiekowe:
  M < 29 lat                             K < 29 lat
  M 30-39 lat                           K 30-39 lat
  M 40-49 lat                           K 40-49 lat
  M 50-59                                 K 50-59
  M 60 +                                   K 60 +
  M „OPEN”                             K „OPEN”
 1. Klasyfikacje dodatkowe:
  a) Osadzeni w jednostkach penitencjarnych
  b) Pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej oraz kuratorzy sądowi

 

VII. NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą „ Białołęcki Bieg Wolności – Białołęka 2016” otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki.
 4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach dodatkowych otrzymują pamiątkowe statuetki
 5. UWAGA: Nagrody rzeczowe i statuetki w kategoriach wiekowych i biegu głównym nie dublują się.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI będą przetwarzane w celach przeprowadzenia BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI.
 2. Dane osobowe uczestników BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w BIAŁOŁĘCKIM BIEGU WOLNOŚCI obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w BIAŁOŁĘCKIM BIEGU WOLNOŚCI. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu w widoczny sposób.
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 7. Organizator zapewnia depozyt w namiocie na terenie Biegu w okolicy punktu start/meta. Zdeponowane rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
  Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty.
 8. Organizator zapewnia przebieralnie w namiocie oddzielne dla kobiet i mężczyzn.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.biegwolnosci.waw.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 11. Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania w ciągu 10 dni od zakończenia imprezy na stronie www.biegwolnosci.waw.pl
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 13. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 14. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 15. Organizator BIAŁOŁĘCKIEGO BIEGU WOLNOŚCI zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej imprezy.
 16. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.